tổng cục thống kê
Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 1 khởi sắc
Xuất siêu kỷ lục trên 20 tỷ USD
Sau rà soát, quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 25,4%/năm
76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP
Sắp công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
Số doanh nghiệp giải thể và ‘chết lâm sàng’ vượt số thành lập mới
Chính thức duyệt đề án thống kê ‘kinh tế ngầm’
GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011
Công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017
Doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký
Hơn 26.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động
Bốn tháng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 8 tỷ USD
Các doanh nghiệp đánh giá kinh doanh sẽ tốt lên trong quý 2
Samsung lại giúp GDP quý 1 tăng 7,38%
Khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất
Cả nước có 19.700 người dân thiếu đói trong tháng 1
Điều chỉnh quy mô GDP sát với hoạt động kinh tế
Dân số cả nước đạt 93,7 triệu người trong năm 2017
Việt Nam tăng GDP 6,81% nhưng năng suất lao động thấp hơn Lào
CPI tháng 10 tăng 0,41%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP