tiểu học bình trị đông
Đình chỉ kỳ thi giữa kỳ tại Trường Tiểu học Bình Trị Đông