tiêu chuẩn quốc tế
Hệ thống pháp luật cần tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế
Có chất lượng, còn cần tiêu chuẩn quốc tế
Làm sản phẩm mới phải nghĩ đến tiêu chuẩn quốc tế
Duyên tình bản địa