thứ trưởng khoa học công nghệ
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ làm Phó bí thư Phú Yên
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP