thông tư 15
Sẽ cấp biển số xe màu sắc riêng biệt cho xe kinh doanh vận tải