thành ủy đà nẵng
Đề nghị cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh
Đà Nẵng trả lại xe doanh nghiệp tặng