tập đoàn fpt
Khách hàng nước ngoài chiếm gần một nửa doanh thu của FPT
FPT Nhật Bản đạt doanh thu 100 triệu USD trong 10 tháng
Năm 2015, FPT đạt  doanh thu hơn 40.000 tỷ đồng