sử dụng chất cấm
Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể bị phạt 100 triệu đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP