sự an nhiên
Khoảng lặng: Ai cười được người đó vui