sotheby's
Một bức tranh của Picasso có thể đặt mức giá 50 triệu USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP