sông la ngà
1.000 tấn cá bè chết trên sông La Ngà – Đồng Nai
Đã có hơn 1.500 tấn cá bè trên sông La Ngà bị chết