smes
Trung Quốc đau đầu với ‘bài toán sinh tồn’ của các doanh nghiệp SMEs
Mạng xã hội – công cụ hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Phân tích: những điểm yếu cố hữu trong việc tiếp cận tín dụng của DNNVV