sập toàn cầu
Facebook, Messenger, Instagram sập toàn cầu, Mark Zuckerberg mất hơn 6 tỷ USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP