sản xuất bia
Ngành sản xuất bia sụt giảm mạnh
Nhiều ngành gặp khó, riêng sản xuất bia vẫn tăng trưởng tốt