Rodrigo Duterte
Philippines: ‘Nếu Trung Quốc khoan dầu, chúng tôi sẽ hành động’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP