quy mô GDP
Sau khi đánh giá lại, quy mô GDP tăng vọt
Sau rà soát, quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 25,4%/năm
76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP
Điều chỉnh quy mô GDP sát với hoạt động kinh tế
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP