quản lý ngập
KTS Ngô Viết Nam Sơn: Không chỉ chống ngập  mà còn tận dụng ngập