quản lý an toàn thực phẩm
Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm quá phức tạp
Quá nhiều cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm