phó thủ tướng vương đình huệ
PVN giữ nguyên tỷ lệ vốn tại 8 công ty con, liên kết, liên doanh
Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải xem xét giảm mức thu phí cảng biển
Phải bán vốn nhà nước nhanh hơn
Hội nhập kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chính sách nhất quán của Việt Nam
Kinh tế tư nhân sẽ là mối quan tâm đặc biệt của chính phủ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP