ống xả thải
Formosa muốn đầu tư 9,4 tỷ USD vào dự án hóa dầu tại Mỹ
Không phát hiện ‘cống xả nước thải màu đỏ’ ở Formosa Hà Tĩnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP