núi cũ chùa xưa
Thích Phước An: Mai nở trên núi cũ