nông nghiệp truyền thống
GS Philippe Lebailly: Công nghệ cao là tương lai cần hướng đến của nông nghiệp Việt Nam
Cuộc tranh luận giữa nông nghiệp truyền thống và công nghệ cao