nhà nước kiến tạo
Nhà nước nên ‘nhường sân’ cho các thành phần kinh tế
Ba dạng điều kiện kinh doanh phải ‘khai tử’
Ai cho doanh nghiệp hai chữ ‘bình yên’?
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Bà Phạm Chi Lan: ‘Điều quan trọng nhất là phải thay đổi vai trò của nhà nước’