nguyễn vũ trường sơn
Thay đổi nhân sự Tập đoàn PVN và Tập đoàn VNPT