nguồn lao động
Việt Nam đạt cơ cấu dân số vàng cực đại vào giai đoạn từ năm 2034-2039
Giàu chậm, già nhanh!
Việt Nam có nguồn lao động với tiềm năng lớn nhất trong khu vực