nghị quyết 19
Doanh nghiệp sạt nghiệp vì quy định ‘sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng’
Các cơ quan nhà nước còn nợ doanh nghiệp rất nhiều
‘Chúng ta đang ở trong cỗ xe ASEAN và khó có chuyện trở thành người dẫn đường’
Chính phủ ban hành nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh
Môi trường kinh doanh Việt Nam thua xa Thái Lan, Malaysia
‘Chính phủ đã quyết theo những thông lệ tốt nhất thế giới’
92% số doanh nghiệp ngừng hoạt động là doanh nghiệp nhỏ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP