nghị định quản lý ngành phân phối
Buộc người buôn bán nhỏ phải ngồi chỗ riêng trong chợ?