nghề dệt thổ cẩm
Thông Bahnar:  Duy trì nghề dệt thổ cẩm từ người trẻ