ngành da dày
Đồng nhân dân tệ giảm tác động như thế nào tới ngành dệt may, da giày?