ngân sách nhà nước
Không khả thi khi mở rộng các sắc thuế
Đổi mới cơ cấu ngân sách
Không thể thiệt thòi mãi
Thu ngân sách Nhà nước vượt hơn 103.000 tỷ đồng, nợ công dưới 61% GDP
Chi 16.200 tỷ đồng cải cách tiền lương, tinh giản biên chế trong 2019
Thanh tra hơn 22.000 cuộc, thu lại ngân sách gần 17.000 tỷ đồng
Ngân sách nhà nước nợ Quỹ BHXH hơn 22.000 tỷ đồng
Ngân sách nhà nước 2018: bao giờ hết cảnh ăn đong?
33 địa phương sử dụng sai nguồn kinh phí 1.382 tỷ đồng
Ngân sách nhà nước đang bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng
Nợ bảo hiểm xã hội hở ở đâu?
144 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội sẽ bị khởi kiện
Phần lớn quỹ BHXH cho ngân sách nhà nước vay
Năm 2017, kiên quyết cắt giảm khoản chi ngân sách không cần thiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP