Mulkirigala
Mulkirigala, đường lên dốc đá may mà có hương