miễn giảm thuế
Gia hạn 5 tháng tiền thuế, tiền thuê đất cho DN bị thiệt hại vì Covid-19
Không phạt chậm nộp, giảm thuế giúp doanh nghiệp vượt dịch Covid-19
Cần gói cứu trợ thuế để doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017 đến 2020
Đề nghị miễn giảm thuế sử dụng với 93.917 ha đất nông nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP