michelle obama
Becoming – Chất Michelle (kỳ 1): ‘Chính trị là vậy!’