lúa giống
ĐBSCL dư gạo xuất khẩu, nhưng thiếu đến 75.000 tấn lúa giống vụ tới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP