lò cao số 2
Formosa Hà Tĩnh chạy thử có tải lò cao số 2
Duy trì chế độ kiểm soát môi trường đặc biệt tại Formosa Hà Tĩnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP