lao động phi chính thức
Năm 2016, cả nước có hơn 18 triệu lao động phi chính thức
Hộ kinh doanh không muốn lớn thành doanh nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP