lạm phát cao nhất thế giới
Siêu lạm phát, người Venezuela vác bao tải tiền đi mua thực phẩm
Venezuela sẽ có mức siêu lạm phát 1.500%
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP