kiểm soát chi phí
Doanh nghiệp thép hụt hơi vì không kiểm soát được chi phí