khung giá điện
Tránh cú sốc do tăng giá điện
Biểu giá điện có thể giảm từ 6 bậc thành 5 bậc
Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2019
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP