khu trung tâm 930ha
Quy hoạch trung tâm TP.HCM: Khu Tân Cảng được xây dựng cao đến 230 m
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP