kháng thuốc kháng sinh
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế báo cáo tình trạng kháng thuốc
Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP