hành lang kinh tế phía đông
Thái Lan đẩy nhanh kế hoạch Hành lang Kinh tế phía Đông
Thái Lan quyết xây dựng ‘Hành lang kinh tế phía đông’