hành khách tát tiếp viên
Cấm bay 6 tháng đối với hành khách tát tiếp viên Vietnam Airlines
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP