hàng hải khu vực III
Cứu thành công một thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển