hạn mức tín dụng
Hạn mức tín dụng: câu chuyện ‘xin – cho’ chưa thấy hồi kết
Tỷ giá hạ nhiệt, cơ hội nới room tín dụng
Doanh nghiệp ‘khát vốn’, trông nới thêm hạn mức tín dụng
Ngân hàng cạn hạn mức tín dụng, doanh nghiệp khát vốn
Nới room có chọn lọc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP