hạn điền
Đòn bẩy chính sách cho đất nông nghiệp
Giải phóng tư duy về hạn điền
Đầu tư vào nông nghiệp: Tiếp cận đất đai đang là cản trở lớn
Tháo nút thắt đất đai: nên bỏ hẳn hạn điền
Cả ngàn hécta đất phải nhờ người khác đứng tên
Tích tụ ruộng đất, ‘nút thắt’ ở đâu?
Mở rộng hạn điền cần tính thực tiễn nhiều hơn
TS Vũ Thành Tự Anh: Quyền tài sản về đất đai, rất cần nhưng chưa đủ
Tích tụ ruộng đất theo hướng nào?
‘Chiếc áo’ hạn điền
Biến thách thức thành cơ hội
Tích tụ ruộng đất đừng quên quyền tài sản của nông dân
Tích tụ ruộng đất nhưng không để nông dân chịu thiệt
Mở rộng hạn điền: còn lo lắng khi phải ‘xé rào’?
Gỡ ‘nút thắt’ quyền sử dụng đất
Nên tích tụ ruộng đất ‘mềm’?
Hạn điền đang tạo rủi ro cho sản xuất lớn
Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất
Không để quy hoạch cản trở nông nghiệp công nghệ cao
TS Đặng Kim Sơn: Tái cơ cấu nông nghiệp từ ‘đòn bẩy’ xóa hạn điền
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP