Hà Nội – Paris
‘Hà Nội – Paris: Có biên giới nào cho ô nhiễm không khí?’