giờ làm việc
Điều chỉnh lại đề xuất giờ làm việc
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giờ làm việc từ 8h30
Đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc
Nên lùi giờ làm việc từ 8 giờ 30 trên cả nước?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP