giản tư trung
Con người, nền tảng của các chuỗi giá trị