giám sát vốn và tài sản nhà nước
Chính phủ sẽ lập Ủy ban chuyên trách quản 9 tập đoàn, 21 tổng công ty
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP